Hem

 

Länkar av intresse

Parental Alienation Awareness Organization (PAAO) Klicka Här

Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome Klicka Här

Fathers For Life
Klicka Här

Föräldrar med störning Klicka Här

Mer om vårdnadstvist på sidan psykopati.se

Parental Alienation Syndrome.blogspot.se

Saknade barn

Behöver psykologen bry sig om PAS?

Familjer mot Falska Incestminnen

95% av anklagelser om sexuella övergrepp vid vårdnadstvister är falska! Här

 

 

Om vårdnsdstvister och PAS - Parental Alienation Syndrome

"Föräldraalienering är barnmisshandel"
Klicka Här

"Viktigt att värna om barnets bästa. – När det gäller vårdnadstvister kan narcissisten slå blå dunster i ögonen på såväl domare, advokater som myndigheter inom barnavården. . . . . "
Lär känna narcissisten Av; Kristiina Gerkman-Kemppainen.
http://dialogi.stakes.fi/SV/artikel/406.htm

Psykopater är vidrigt grymma, de är sadister som njuter av att skada andra, även sina egna barn, och det i sin tur beror på skador på hjärnan. Här följer en studie, Atypical empathic responses in adolescents with aggressive conduct disorder: A functional MRI investigation (2008) pdf. Här Att skada andra gör psykopaten gladde de saknar ett samvete och har endast empati för sig själv, det handlar om grava hjärnskador, se forskning Här

Otillbörlig Påverkan - juridisk term
När en förälder påverkar barnet att ta avståmd från den andra föräldern.
Det handlar om psykisk misshandel

"Både kvinnor och män kan utsätta sina barn för otillbörlig påverkan. Barn övas i att varken visa empati eller sympati för en i grunden älskad person."
Mer info. Här

“There are subtle ways and overt ways of alienating a child from a parent, but either way it’s evil”
Klicka Här


Light A Candle for Parental Alienation Awareness Day
, 25 April, 2013
video Här


Workshop 4-5 mars 2013 - Toronto, Kanada

"Effective Clinical Assessments and Therapeutic Interventions for Alienated Children and Their Family Members: A 2-Day Training Workshop for Mental Health and Social Service Providers" Mer info. Här

Ovan 'workshop' sponsrad av, Parental Alienation Awareness Organization (PAAO) Här På denna hemsidan finner man en hel del information och de har även s.k., "

"Parental Alienation is a weak parent's imitation of strength."
Erik Hoffer

*Var uppmärksam på att "hon" kan ersättas med "han" eftersom våldet kan drabba man som kvinna och termen "offer" skall inte tydas som nedlåtande utan används endast för att beskriva personen som fått agera måltalva för våldsverkarens vrede.

"Psykopater njuter av att kontrollera och skada andra"
Dr. Leedom (Psykiatriker) Här

Det handlar om ett medvetet och utstuderat våld i syfte att förgöra. Psykopater är sadister och tills det att du själv blivit drabbad av detta potentiellt dödliga våld, så kan du inte ens föreställa dig den ondska som dessa individer besitter.

"Räkna med att Du går tomhänt ur en skilsmässa"
Klicka Här
Du kan också räkna med att du inte får någon hjälp av det s.k., "rättsväsendet" eftersom det uppenbarligen är genomkorrupt och det eftersom det är "politiker" som tillsätter de högsta posterna inom "polis och rättsväsendet".

"Tänk dig att du under resans gång börjar höra ditt älskade barn förändras i både attityd och beteende. Det börjar till en början med små ord och fraser som; "jag vill ha en ny pappa", för att sedan växa och bli spontana avståndstaganden i ord som "jag vill inte träffa pappa". Slutligen det ultimata dråpslaget där barnet till både ord och attityd verkligen menar vad den säger; "Jag hatar pappa och vill aldrig mer träffa honom..."
Vidare läsning Klicka Här

Det handlar om att "frysa ut" en förälder, lägg märke till att "mobbaren" "arbetar" på samma sätt från barnsben i skolan Här till vuxen på arbetsplatsen och i hemmet. Som vi nu också vet så är "mobbare" psykopater Här dvs. mycket gravt personlighetsstörda individer. Lär dig också om passiv aggressivitet, se bl.a., Här och Här ochvar väl medveten om att den här typen av individ är extremt manipulativ (ljuger, vänder fakta till sin fördel genom att undanhålla viktig information osv.) Psykopater är också "mästare" på att 'spela offer', "Tyck synd om mig", mer om detta Här Vad gäller psykopater så handlar allt om makt och kontroll över andra.

"R säger att hon inte vill träffa sin pappa, att hon hatar honom,"
"Det riktades även i vanlig ordning anklagelser mot pappan, som bland annat anmäls för brott av sexuell natur (oklart vad) gentemot barnen."

Vidare läsning Här

Den samvetslöse psykopaten utnyttjar sitt barn som ett "vapen" i syfte att vinna

"Föräldraalienering är en form av känslomässiga övergrepp/känslomässig misshandel, där en normal positiv förälder/barn relation skadas eller förstörs av en annan part med hjälp av känslomässig manipulation, hot, falska anklagelser, och andra medel. Det handlar om minst två grundläggande element. Den första är att förövaren blockerar förälderns tillgång till att få träffa barnet och håller barnet borta från att se föräldern. Det andra är ett mönster av att misskreditera och förstöra förälderns namn och rykte för att på så sätt få barnet att ogilla och självmant ta avstånd från föräldern. När föräldraalienering blir allvarlig och/eller utökas i längd, så kan barnet självmant börja ta avstånd från föräldern, upprepa uttalanden som förövaren har sagt som om det var barnets egna ord samt även hitta på andra skäl för att inte träffa föräldern. Dessa uttalanden är fullständig nonsens och har inget mws sanningen att göra."
Vidare läsning, Parental Alienation Can Happen to Adults and In Marriages Här

"Tecken på föräldraalienering och hur man kan motverka dess effekter"
En snabböversättning av Signs of Parental Alienation Syndrome And How to Counteract Its Effects skriven av Dr. L.F. Lowenstein Klicka Här

Föräldraalienering eller en bättre fråga, varför börjar ett annars mycket kärleksfullt barn att gradvis förpassa en av sina föräldrar? Föräldraalienering följer oftast efter en skilsmässa (men, sak samma kan hända med ett vuxet barn som hamnat i greppet på en psykopat och föräldern som förpassas är den som uppdagat psykopaten). Barnet blir programmerad av föräldern som vill alienera barnet mot den andre föräldern och det handlar om falsk, lögnaktig överdriven kritik mot den andre föräldern. Även styvföräldrar kan utsättas för den här typen av våld.

Ludwig.F. Lowenstein Ph.D., har delat in sin information i två delar, första delen tar upp tecken på föräldraalienering och den andra delen, vad man skall vara uppmärksam på när man har med barnen,alieneraren och offren för alieneringen. Det handlar ), Föräldern som vill skada den andre förälden "hjärntvättar" barnet för att på så sätt få barnet att ta avstånd från den andre föräldern. (Mer om "hjärntvätt", se bl.a. Här) Det handlar alltså om ett medvetet och utstuderat våld. Ökande forskning har också visat på, att när barnen blir vuxna så drabbas de retroaktivt av de skador som den alienerade föräldern orsakade dem. (För att klara av att skada andra på det här sättet så måste man sakna ett samvete och empati, så mer än sannolikt, är föräldern som alienerade barnet mot den andre föräldern, mer än sannolikt, en psykopat)

Vad som följer är ett antal tecken som interagerar med andra saker och bör inte ses som en isolerade företeelse, utan i kombination vad gäller detta komplexa problem som alieneringsprocessen/utanförskapsprocessen utgör.

1. Barnet immiterar den alienerande förälderns tankar och känslor och saknar ett självständigt, kritiskt tänkande.
2. Förstör brev och gåvor från föräldern som alienerats.
3. Den alienerande föräldern försöker att minska all kommunikation mellan barnet och föräldern som skall förpassas/alieneras.
4. All skam och skuld läggs på den förpassade/alienerade föräldern. Han eller hon skuldbeläggs för allt som gått snett med barnet. Det finns ingen känsla av tveksamhet.
5. Barnet kallar den förpassade/alienerade föräldern för en lögnare och andra öknamn precis som våldsverkaren, dvs., den alienerande föräldern gör.
6. Barnet förolämpar, visar ingen respekt för och förödmjukar den alienerade/förpassade föräldern.
7. Den alienerade föräldern ses som föraktlig, felaktig och förtjänas att förkastas permanent.
8. Föräldrar som alienerar sitt/sina barn mot den andre föräldern, lockar barnet känslomässigt och kommer att fortsätta göra det så länge de har kontroll över barnet. De kommer också att förneka att de sätter upp barnet mot den andre föräldern och påstå att de gör allt för att få barnet att ta kontakt med den alienerade/förpassade föräldern.
9. Våldsverkaren får också barnet att känna skuld över sin kärlek för den alienerade/förpassade föräldern. Barnet kommer att förneka all inblandning med den alienerade föräldern, för rädsla över vad våldsverkaren då skulle tänkas kunna göra.
10. Barnet är rädd för att bli avvisad av programmeraren (den som alienerar barnet mot den andre föräldern) om han/hon vill säga något bra om, eller önskar träffa den alienerade föräldern.
11. Barnet är ägt, kontrollerat och indoktrinerat av våldsverkaren/den alienerande föräldern. Den föräldern ses som mycket god, vis och allsmäktig av barnet som också är beroende på föräldern som manipulerar dem. Barnet utgår från att våldsverkaren talar sanning och ifrågasätter därför aldrig de saker som våldsverkaren säger eller gör.
12. Barnet tenderar att parafrasera påståenden som används av den alienerande föräldern. Orden som används är inte typiska för ord som används av ett barn. Barnet kan liknas vid en indoktrinerad kultmedlem.
13. Barnet lider av paranoia (hat) som den alienerande föräldern etsat in hos barnet. Detsamma gäller barnets negativa attityder, intentioner och beteenden mot den alienerade föräldern.
14. Barnet kommer att överdriva eller hitta på saker som den alienerade föräldern skulle ha sagt eller gjort.
15. Barnet eller den alienerande förädern, våldsverkaren, kommer att göra uttalanden där de insinuerar eller påstår sexuella, känslomässiga och fysiska övergrepp på barnet.
16. Språket kommer indirekt från den alienerande föräldern/våldsverkaren såsom, "han rör vid mig olämpligt," eller "han har trängt sig in mig," alla dessa lånade scenarier kommer från den alienerande föräldern/våldsverkaren.
17. Barn som blivit alienerade från en förälder av en annan, kan inte skilja sanning från lögn.
18. Ett barn som blivit alienerad från en förälder, alieneras också många gånger också mot den alienerade förälderns familj.
19. Föräldern som alienerar barnet mot den andre föräldern, dvs., våldsverkaren, kommer också att förpassa terapeuten om denne inte stöder våldsverkaren. En sådan terapeut kommer av våldsverkaren att ses som en fiende, i samma ljus som den alienerade föräldern.
20. Det är inte vad våldsverkaren säger utan hur det är sagt. Till exempel, när man talar om för barnet att "pappa vill ta med dig ut", så kan detta sägas med entusiasm vilket gör det till en positiv handling eller så kan det sägas på ett sätt som ger uttryck för negativa känslor för att på så sätt, utan att direkt säga något, förmedla att detta är något negativt.
21. Barn som används som 'vapen' i den här typen av maktkamp har en tendens att se sig själva som att inneha en mycket stark ställning, speciellt vad det gäller deras hätskhet/grad av hat, som de uppvisar mot den alienerade/förpassade föräldern. Allt detta sker efter programmeringen av våldsverkaren, dvs., individen som aktivt ser till att förpassa den andre föräldern.
22. Kvinnliga våldsverkare väljer ofta kvinnliga advokater som de tror kommer att kunna identifiera sig själva med våldsverkaren/dem själv.
23. .Kvinnliga våldsverkare är ofta arga på den alienerade föräldern som har en ny relation, medan våldsverkaren själv inte har någon. (Motssatsen gäller givetvis också)
24. Somliga våldsverkare flyttar för att på så sätt göra det än svårare för den alienerade föräldern att träffa sitt/sina barn.
25. Ibland så byter våldsverkaren namnet på sitt barn så att det överensstämmer med sitt eget eller våldsverkarens nye/nya partner.
26. Hopfantiserad eller tvivelaktiga anledningar ges för att inte vilja träffa den alienerade föräldern. Även när man påpekar att detta är grundlösa skäl för att inte vilja träffas så kommer barnet att säga att de inte vill träffa den alienerade föräldern under några förhållanden.
27. Barnet uppmuntras att vara med kamrater eller spela videospel i stället för att vara tillsammans med den alienerade föräldern.
28. Ett barn som tidigare, före seperationen, haft en god, rolig och varm relation med den nu alienerade föräldern kommer inte längre att komma ihåg dessa tidigare händelser som gjorde honom/henne glad. De kan lida av minnesförlust vad gäller alla goda minnen och det på grund av alieneringsprocessen.

Sätt att bekämpa föräldraalienering under medling och behandling

Det finns inget enkelt sätt att bekämpa föräldraalienering speciellt om det har ägt rum under en längre tid och den alienerade föräldern inte haft någon större kontakt med barnet. Man kan säga att föräldern som alienerat barnet mot den andre föräldern har vunnit och har nu fullständig kontroll över barnet i detta scenario. De två (föräldern som alienerade den andre föräldern, dvs., våldsverkaren och barnet) arbetar nu tillsammans som ett "lag" i syfte att att förödmjuka och att avvisa den andre föräldern från att ha någon kontakt med det misshandlade barnet.

Några av de metoder som rekommenderas för att hantera föräldraalienering kan tyckas extrema men det är en extrem situation som man ställs inför i samband med det överväldigande övertaget som föräldern som alienerade barnet mot den andre föräldern har. Typiska terapeutiska metoder är verkningslösa när man skall ta itu med den här typen av våld. Mycket bestämda metoder behövs för att kunna 'omprogrammera' barnet, till hur det var före alieneringen varpå terapeuten måste ha stöd av lagen. En kombination av både förnuft och känsla men mest av allt bestämdhet så att barnet kan bli medveten om de skador som har ägt rum och som kommer att forstätta äga rum om hon/han fortsätter att leva med en sådan negativ attityd gentemot en förälder. Detta, givetvis under förutsättning att de alienerade föräldern är oskyldig till alla fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp.

Återigen kommer det blir en överlappning i förslagen för att minska effekterna av föräldraalienering.

1. Förstör effekterna av det förtal som den alienerade föräldern blivit utsatt för. Gör det genom att göra barnet medveten om att relationen med den alienerade föräldern var, innan seperationen, en lycklig sådan.
2. Få barnet att se de bra sidorna hos den förtalade föräldern.
3. Var bestämd och proaktiv i att förändra attityder och beteenden som har orsakat föräldraalieneringen.
4. Försök förmå våldsverkaren att samarbeta och sätta stopp för föräldraalieneringen. Detta är lättare sagt än gjort, och många våldsverkare kommer att vägra att samarbeta även då de säger tvärtemot. Detta även då man lägger fram bevis för att det skadar barnet.
5. Vädja till barnets samvete att han eller hon avvisar, sårar och förödmjukar en oskyldig person som verkligen bryr sig om barnet.
6. Ha barnet tillsammans med den alienerade föräldern i syfte att ändra attityder och beteenden genom rationell emotive therapy. Det finns ett behov i den här processen för mycket fast kommunikation. (Oavsett, det kommer inte att fungera om den alienerade föräldern är psykopat, vilket är mycket troligt)
7. Gör barnet medveten om vad en förälder är villig att offra för barnets skull något en främling inte skulle göra.
8. Varna föräldern som avskärmar barnet från den andra föräldern om den skada som de orsakar barnet inte bara i dag utan även i framtiden. (Något en psykopat inte bryr sig om, de är egoister som bara bryr sig om sig själv)
9. Vädja till barnets kritiska tänkande (intelligens och känslor) och gör barnet medveten om den orättvisa och grymhet som de utsätter den kärleksfulle föräldern för då de avvisar honom/henne.
10. Gör barnet medveten om att de behöver båda föräldrarna utan att äventyra relationen med den alienerande föräldern.
11. Gör barnet medveten om att de kan förlora en bra förälder om de fortsätter att avvisa den alienerade föräldern. 12. Barnet bör också bli medveten om att den alienerade förälderns egna familjemedlemmar också är avvisade och det på falska grunder.
13. Uppmuntra barnet att inte bara engagera sig i det alienerade föräldern men också dennes familj, så som mor/far-föräldrar, fastrar, farbröder osv. Detta kommer att bidra till att motverka alieneringen.
14. Minska eller eliminera telefonsamtal och andra meddelanden från föräldern som försöker alienera den andre föräldern och det medan barnet är hos honom/henne (föräldern som blivit alienerad)
15. Det är mycket viktigt att barn som blivit alienerade från en förälder av en annan att spendera så mycket tid som möjligt med den avvisade föräldern så att relationen kan återupptas dem emellan. Ju mer denna individuella kontakt äger rum, ju större chans för att alieneringen kan förbassas till det förflutna och förbli där.
16. Begränsa möjligheten för barnet att agera spion åt föräldern som vill alienera den andre. (Den föräldern är givetvis bara intresserad av att skaffa sig än mer "ammunition")
17. I extrema fall, så bör barnet tas bort från våldsverkaren, dvs., den föräldern som vill förstöra relationen med den andre föräldern och full vårdnad ges åt den avvisade/alienerade föräldern eller någon annan familjemedlem. Detta skyddar barnet mot att än djupare sprickor uppstår mellan barnet och den förpassade/alienerade föräldern.
18. Passivitet och tolerans är ineffektiva vid behandling av föräldraalienering. Vad som krävs är konfrontation av ett mycket kraftfullt slag i syfte att motverka effekterna av alienering och för att vända den.
19. Domstolen måste ställa sig bakom medlaren som försöker göra ogjort de skador som redan har skett vad gäller den här typen av våld.
20. I extrema fall så måste man förflytta barnet till ett neutralt ställe så som ett sjukhus i syfte att förhindra än mer alienering. Detta gäller bara extrema fall där mycket allvarliga psykiska skador har skett, till den grad att barnet lider av vanföreställningar i fråga om den alienerade/förpassade föräldern.
21. I extrema fall av allvarliga alienering så gör den förpassade/alienerade föräldern bäst i att inte gå hem till våldsverkaren (föräldern som alienerar sitt barn mot den andre föräldern) och i stället använda sig av en mellanhand när det gäller kommunikation mellan barnet den alienerade föräldern.
22. Man bör komma ihåg, att ett barn som blivit utsatt för "hjärntvätt", också måste få veta att det är säkert att vara tillsammans med den alienerade/förpassade föräldern och att det inte betyder att de måste/skall minska deras sin lojalitet gentemot den andra föräldern (dvs. våldsverkaren). Den alienerade föräldern bör göra så mycket som möjligt för att lugna barnet och förvissa detta om att de inte tänker skilja barnet från den andre föräldern (våldsverkaren).
23. Alienerade föräldrar, när de fått kontakt med sitt/sina barn koncentrera sig på att prata om det förflutna och deras lyckliga tider tillsammans som kompletteras med bilder och/eller videor. Till en början så kan barnet undvika att få ögonkontakt med den alienerade föräldern men detta kan minskas med genom att föräldern påminner dem om tidigare lyckligare tider och att de framöver också kan ha roligt och trevligt tillsammans.
24. Föräldrar som blivit alienerade bör inte ge upp så lätt utan fortsätta med sina ansträngningar att hålla kontakten med sitt barn. Att hela tiden bli förpassad av barnet är både förnedrande och demoraliserande, men att inte ge upp kan leda till framgång och det med hjälp av en expert inom området och stöd av. domstolarna.

Dr. Ludwig.F. Lowenstein's hemsida finner man Här Han har också skrivit en bok vid namn, Parental Alienatio - How to understand and address parental alienation resulting from acrimonious divorce or separation. Än mer information kan fås genom att besöka parental-alienation Här

"Ett barn som tidigare haft en bra relation med den nu avvisade föräldern kommer att säga: "Jag behöver inte min mamma/pappa." Ett sådant uttalande beror på den alienerande förälderns (våldsverkarens) makt över barnet som har indoktrinerats till att förpassar den tidigare kärleksfulla föräldern."
Dr. L.F. Lowenstein Här

 

Nedan, "Tecken på allvarlig och elakartad föräldra-alienering:" Klicka Här handlar om minderåriga barn men mönstret är det samma vad gäller vuxna barn som hamnat i en relation med en psykopat. Ersätt "barnet" med det "vuxna barnet" och den "alienerande förräldern", dvs. våldsverkaren, med "offrets partner".

"Tecken på allvarlig och elakartad föräldra-alienering:"
(Ersätt "barn" med det "vuxna barnet" för att på så sätt bättre förstå.)

• Brist på självständigt tänkande hos barnet som helt adopterar den alienerande förälderns  tankar och känslor.
• Förstör eller vägrar ta emot post eller presenterar från den alienerade föräldern.
• Den alienerande föräldern gör allt för att begränsa all kommunikation mellan barnet och den alienerade föräldern.
• Den alienerade föräldern ses som syndabock. Han eller hon får skulden för allt som har gått fel med barnet. Det finns ingen känsla av ambivalens.
• Aliienerade föräldrar ses som avskyvärda, felaktiga och förtjänar att bli avvisade permanent.
• Föräldrar som alienerar barn förför barnet känslomässigt och kommer att fortsätta att göra detta så länge dom har kontroll över barnet, men de förnekar att de gör något annat än att uppmuntra barnet att få kontakt med alienerade föräldern.
• Barnet fås att känna skuld för minsta tecken på kärlek som visas mot den alienerade föräldern. Barnet kommer att förneka all inblandning med den alienerade föräldern, rädda för vad berövaren skulle göra med honom eller henne.
• Barnet fruktar avvisning av programmeraren om han eller hon säger något bra om den alienerade föräldern eller önskar att vara med honom eller henne.
• Barnet ägs, kontrolleras och indoktrineras av den alienerande föräldern. Den föräldern ses som alltigenom god, allvisa och allsmäktiga av barn som blir beroende och manipulerade av dem. De lär sig att aldrig ifrågasätta att det som föräldern säger eller gör alltid är rätt.
• Barnet tenderar att referera uttalanden som används av den alienerande föräldern. De ord som används är ofta atypiska ord för ett barn att använda. Det är samma form av  indoktrinering som sekter använder sig av.
• Barnet lider av paranoia (hat) inprogrammerat av den alienerande föräldern som uppmuntrar attityder, avsikter och beteenden av negativ karaktär gentemot den alienerade föräldern.
• Barnet kommer att tala om överdrivna eller påhittade övergrepp som det har upplevt från den alienerade föräldern.
• Barnet eller den alienerande föräldern insinuerar kvasi eller faktiska sexuella, känslomässiga och fysiska övergrepp som sägs skall ha drabbat barnet.
• Språket och uttrycken  kommer indirekt från överlåtaren såsom "han rör mig olämpligt" eller "han har trängt in i mig" Dessa är alla lånade scenarier från den alienerande föräldern.
• Barn som alieneras kan inte längre skilja sanning från lögn.
• Barnet som är alienerad mot föräldern kommer ofta att alieneras även mot förälderns övriga familj.
• Berövaren kommer även att förgifta barnet mot terapeuten om inte terapeuten stöder berövaren. Terapeuten ses då som en fiende på samma sätt som den alienerade föräldern.
• Det är inte VAD överlåtaren säger utan HUR det sägs. Till exempel när denne berättar för ett barn "Pappa skulle vilja ta med dig ut", så kan man säga det med glädje och entusiasm för att ge  positiva förväntningar eller så kan man säga det med gift i rösten som indikerar negativa känslor. Detta är vad övervägande överförs till barnet i stället för verbala budskap.
• Det alienerade barnet tenderar att se sig själva i en mycket stark ställning.. Särskilt i allvaret dom visar i sin antagonism mot den alienerade föräldern. Detta sker efter programmering av berövaren.
• Berövare rör sig ofta bort från platsen där deras tidigare partner är bosatt för att göra besök svåra eller omöjliga. (Eller så kan dom få hjälp att gömma sig av skatteverket) (reds anm*)
• Ibland ändras barnets namn till förövarens eget eller den nästa partnern som förövaren har fäst sig själv vid. (Skatteverket hjälper gärna till med det också.)(reds anm*)
• Oseriösa och ovidkommande skäl ges ofta av barnet för att inte vilja vara med alienerade föräldern. Även om man bortröjer dessa argument kommer barnet  att hävda att de inte vill vara med sin andra förälder under några omständigheter.
• Ett barn som haft en historia av en god, glad och varm relation med den nu alienerade föräldern innan separation eller skilsmässa, kommer inte att minnas händelser i det förflutna som gjorde dem lyckliga. De kan drabbas av minnesförlust gällande alla bra händelser, vilket är ett resultat av alienerings processen.
Ovan citerat från, Vilket barn är rädd för julklappar? Klicka Här

Psykopaten ser till att ersätta alla glada och bra minnen som "offret" har vad gäller den avisade föräldern, den som genomskådat psykopaten och nya "minnen" skapas för att på så sätt få det vuxna barnet att hata sin egen förälder och/eller förälder och syskon.

"she continues with her subjective vitriolic as a malicious attempt of character assassination with outrageous denigration and vilification, accusing us of being mentally ill criminals, stalkers, predators, pedophiles, drunkards, drug addicts and even murderers."
The Psychopathic Obsessed Alienator-Child Abductor & Child Abuser

Vidare läsning, ur verkliga livet, Klicka Här
(Psykopater anklagar andra för det som de själv är, lär dig om projisering , klicka Här)

 

Parental Alienation Syndrome Web Resource Här
How to Divorce a Sociopath Här
Parents Who Have Successfully Fought Parental Alienation Syndrome Här
Parental Alienation Syndrome: How to Detect It and What to Do About It Här
Lawyers.com, Parental Alienation Syndrome Här
Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome Här
Parental Alienation Syndrome (PasKids) Här
I fråga om tankekontroll/"Hjärntvätt" - ; Psychopathy and the Characteristics of a Cult Leader Här Men se även sidan på svenska Här om hur en psykopat tar över ett "offers" syn på verkligheten.

För vidare läsning, se även bl.a., "Förälder/vårdnadshavare med en antisocial personlighetsstörning" Här

Delad vårdnad med en psykopat

Eftersom det har funnits så lite information om psykopater så har tyvärr en hel del människor råkat rejält illa ut. För de som olyckligtvis har barn med en psykopat så kommer här några råd från "Penny" via Lovefraud.

1. Försök att hitta något ställe där du kan finna lugn och ro, bort ifrån din så annars kaotiska och dysfunktionella situation.
2. Se till att du inte "nappar på kroken"! Psykopaten kommer att göra allt för att få dig att reagera eller ge igen, ge honom/henne inte det nöjet. Det låter kanske som en kliché, men man kan bara bekämpa ondska med godhet.
3. Dokumentera allt! Psykopater är patologiska lögnare och kommer därför förr eller senare att motsäga sig själv. Dokumentera därför e-post, polisrapporter, besök till akuten/sjukhus osv. Kom ihåg, tiden är på din sida, förr eller senare så kommer psykopaten att begå mened.
4. Begär tydlig/klar information från domstolen så att inga "missförstånd" kan uppstå. Psykopaten kommer att utnyttja allt som är otydligt eller oklart för att skapa kaos.
5. I fråga om delad vårdnad, försök att lämna och hämta barnet/barnen på en polisstation. Visa dina dokument från domstolen om så nödvändigt och be polisen bevittna överlämnandet/hämtning av barnet/barnen.
6. Låt andra som du litar på överlämna/hämta barnet/barnen. Genom att göra dig själv "osynlig" så får psykopaten inte nöjet av att se dig "svettas". Kom ihåg att alltid hålla dig lugn oavsett hur mycket psykopaten än försöker att få dig i obalans. Du kan gråta och/eller vädra din frustration hemma eller under domstolsförhandlingar.
7. Var försiktig med att nämna att din f.d. är psykopat. Många människor, inklusive domstolar, socialen, advokater mm. är inte insatta i denna förödande störning och vet därför inte hur de skall bemöta "varningssignalerna" (liksom många av oss, innan vi blev insnärjda i ett nät av lögner och bedrägeri).
8. När ni går till domstol så försök att få all kommunikation att ske genom e-post vilket kommer att eliminera saker så som, "han sa", "hon sa" osv. Nätsidor så som www.ourfamilywizard.com är trygg och säker samt att man kan skriva ut allt som sägs, tid och datum. Där finns även andra tjänster av intresse för föräldrar med delad vårdnad.
9. Försök genom domstol att få all kontakt videofilmad vilket i sin tur kan eliminera en mängd otrevligheter.
10. Få all information direkt från källan, förlita dig inte på någon information du får av psykopaten. Verifiera också all information du får av psykopaten i fråga om ditt/dina barn från deras lärare, läkare, förskolelärare osv. Försök också att få all information från dessa personer i skrift.
11. Sätt gränser, håll på regler eller annat som ni kommit överens om, gör inga undantag! Dokumentera alla regler/övernskommelser som psykopaten bryter emot!
12. Anlita en kompetent och erfaren advokat, helst någon som har erfarenhet av psykopater eller individer med liknande störning. Vårdnadstvister i vilka psykopater är inblandade är komplicerade varpå advokatens kompetens, erfarenhet och vetskap är ytterst viktig.
13. Lita på din magkänsla! Vifta inte bort saker som oviktiga och intala inte dig själv att du är "överkänslig" eller liknande när du känner på dig att något inte står rätt till. Detta kan i så fall få förödande konsekvenser. Låt inte heller en advokat övertyga dig om att inte följa din magkänsla. Låt också tidigare "misstag" guida dig så att du inte "fastnar på kroken". (Penny skriver också att hennes f.d. anklagade henne för att vara psykopat och att hon hade trakasserat honom).
14. Ta väl hand om dig själv! Låt inte psykopaten förvandla dig till en bitter, arg och elak person för då skadar du bara dig själv, de dina och andra som du kommer i kontakt med. Njut av dina barn, kritisera deras fel och inte dem, tala inte illa om den andra föräldern i deras närvaro, glöm inte att äta, motionera, sova och skratta! Under inga förhållanden skall du tillåta psykopaten beröva dig förmågan att skratta!

Ovan är ett sammandrag, inlägget i sin helhet samt kommentarer finner du på Lovefraud Här

* * * * * * * *

 

"Bob Geldof wants to erase the memory of Michael Hutchence by adopting his daughter Tiger Lily and changing her surname – says the late singer’s sister.
“None of the rest of us have seen Tiger – only my mother with the nanny.
“And you know what the interesting thing is? Bob Geldof is patron of a charity called Grandparents Apart – it’s a charity for grandparents who don’t get to see their grandchildren.”"
Bob Geldof wants to adopt his daughter Tiger Lily Klicka Här

 

Upp (till toppen)

 

 

 

 

Innehållet på dessa sidor är skyddat under internationell copyright lag och får inte kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftlig tillåtelse från; EVAH.org Materialet är enbart i informationssyfte och skall inte användas som medicinskt underlag. © 2003-2013